Skip to main content

Морфологија 2 (Предавање, 24.03.2015)

Морфологија 2 (Предавање, 24.03.2015)

За да ја симнете PowerPoint презентацијата на предавањето по Морфологија на турскиот јазик 2 одржано на 24.03.2015 година, кликнете на следниов линк: 4 – Степени на споредување – Дескриптивни придавки [five-star-rating]