ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕДОВНОСТ (15.03.2018)

Почитувани студенти,

На Деканатската управа одржана на 14.03.2018 година, повторно се разгледа проблемот со отсуството на студентите од настава.

Пораки неисполнување на обврските, повторно се потенцира дека неоправданото отсуство повеќе од три (3) пати во еден семестар повлекува одговорност, како намалување на поените за присуство на час или, дури, забрана за полагање на краен испит.

Се молат студентите редовно да присуствуваат на наставата по сите предмети, како не би се довеле во ситуација да се превземаат мерки од страна на наставниците.

Со почит,

проф. д-р Октај Ахмед,
Раководител на Катедрата за турски јазик и книжевност

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.